Uživatelská smlouva

Tato uživatelská smlouva je mezi vámi: klientem, inzerentem, správcem webu a sítí CPA.

Zákazník: osoba přitahovaná propagačními metodami k nákupu/nabídkám zboží a/nebo služeb nabízených Inzerentem, která má v úmyslu objednat nebo zakoupit nebo která objednává, nakupuje nebo používá zboží výhradně pro účely osobní potřeby, rodinné, domácí a jiné potřeby nesouvisející s rozvojem podnikatelské činnosti.

Inzerent: osoba, která si přeje umístit nabídku do sítě CPA za účelem prodeje určitého produktu a/nebo služby.

Síť CPA (zkratka Cost Per Action neboli platba za akci) je prostředí elektronického obchodu, ve kterém jsou mezi Inzerentem a sítí CPA založeny smluvní vztahy, na jejichž základě Inzerent navrhuje nabídky zboží a/nebo služeb a síť CPA zase nabízí možnost vkládání nabídek na vlastní internetový prostor za účelem vyhledání subjektů, které propagují zboží/služby Inzerenta na internetu.

Administrátor webu: je osoba, která je při registraci názvu domény uvedena jako správce webu a která dává Inzerentovi možnost zveřejňovat informace na webu.

Strany jsou zákazník, inzerent, síť CPA, správce webu.

Webové stránky: Webové stránky jsou internetovým zdrojem internetového obchodu, který spadá pod správu organizace a je ve vlastnictví inzerenta v souladu s podmínkami soukromých vlastnických práv.

Veřejná nabídka - Veřejná nabídka je nabídka učiněná správou neurčitému okruhu osob nebo několika konkrétním osobám, která definitivně a konkrétním způsobem vyjadřuje záměr toho, kdo nabídku učinil. má se za to, že nabídka uživateli uzavřela tuto smlouvu o používání s příjemcem, který nabídku přijme.

Akceptace: plný souhlas s podmínkami veřejné nabídky sítě CPA pro uzavření této smlouvy o užívání jednou ze stran. K přijetí nabídky pro veřejnost dochází okamžikem zahájení užívání Stránek (i pro informační účely) a jejich služeb (služeb).

1. Obecná ustanovení

1.1. Tato Smlouva pro uživatele (dále jen „Smlouva“) vymezuje obecná pravidla návštěvy, užívání služeb a pravidla obecného chování Zákazníka na Stránkách a upravuje občansko-právní vztah vzniklý mezi Zákazníkem a Inzerentem. , stejně jako Klient, Inzerent a síť CPA v procesu jejich interakce.

1.2. Tato smlouva může být jednostranně upravena rozhodnutím sítě CPA a/nebo inzerenta. Síť CPA a/nebo Inzerent nejsou povinni takové změny osobně oznamovat Klientovi. Nová verze Smlouvy vstupuje v platnost okamžikem, kdy Zákazník zakoupí produkt/službu od Inzerenta.

1.3. Podmínky smlouvy platí pro všechny zákazníky webu bez výjimky.

1.4. Klient, který zahájí používání Stránek, potvrzuje, že si ustanovení této Smlouvy přečetl ve své správné mysli a s čistou pamětí, plně jim rozumí a plně přijímá podmínky používání Stránek. V případě nesouhlasu s ustanoveními této Smlouvy (zcela nebo zčásti), osoba, která projevila takovou vůli, nemá právo používat informační pole Stránek.

2. Regulace interakce mezi stranami

2.1. Implementace služeb a (nebo) příležitostí poskytovaných webovou stránkou neuděluje Klientovi žádná výhradní práva a výsady.

2.2. Strany této smlouvy se dohodly, že síť CPA má právo umístit na Stránku reklamní bloky, bannery, reklamy v jakékoli ze svých oblastí, včetně místa, kde jsou umístěny informace zveřejněné Klientem, a to bez dodatečného souhlasu Zákazníka. .

2.3. Informace zveřejněné na webových stránkách sítě CPA, s výjimkou informací zveřejněných jménem nebo osobně inzerentem, jsou výsledkem duševní činnosti sítě CPA a všechna vlastnická a neosobní práva k těmto informacím náleží síti CPA Network. , až k jinému určení. Zákazník zároveň nemá žádné výhradní právo na výsledek duševní činnosti sítě CPA, vyjádřený v grafické, textové, zvukové a obrazové podobě, zveřejněný sítí CPA na Stránkách.

2.4. Síť CPA nepřebírá žádnou povinnost chránit porušená práva Zákazníka v rámci řešení sporů vzniklých na tomto základě, a to ani soudní cestou.

2.5. Síť CPA není vlastníkem/producentem zboží a/nebo služeb zveřejněných na Stránkách a nenese odpovědnost za porušení práv Zákazníka. Účelem sítě CPA podle této Smlouvy je shromažďovat statistické informace o počtu potenciálních zákazníků, kteří mají zájem o nákup zboží a/nebo služeb způsoby povolenými Inzerentem.

2.6. Za porušení autorských práv sítě CPA a (nebo) jiných subjektů Zákazníkem nebo Inzerentem nese odpovědnost původce porušení předvídané ustanoveními aktuální legislativy ze dne .

2.7. V případě zjištění porušení autorských práv zákazníkem prostřednictvím nezákonného zveřejňování materiálů, které nepatří zákazníkovi, síť CPA na první žádost oprávněného vlastníka autorských práv odstraní takové materiály z otevřeného přístupu.

2.8. Zákazníkovi je zakázáno zveřejňovat na Stránkách informace, které přímo či nepřímo obsahují obecně přijímané znaky pornografie, urážejí, překračují, porušují něčí důstojnost, obsahují výzvy k násilí, pohoršování a jiné akce zahrnující porušování současných předpisů na ochranu soukromí. legislativa, konkrétní území. jurisdikci, která obsahuje škodlivý software a (nebo) další informace, které mohou poškodit třetí strany.

2.9. Pokud porušíte podmínky článku 2.8. této smlouvy a nedodržení požadavků sítě CPA, včetně stažení takových informací z veřejného přístupu, jsou zákazníci stránek odpovědní podle ustanovení této smlouvy a (nebo) příslušných právních předpisů . V tomto případě má síť CPA právo vymazat informace uvedené v bodě 2.8. nezávisle.

2.10. Síť CPA nenese odpovědnost za výsledky návštěvy zákazníka u zdrojů třetích stran (externích), jejichž odkazy mohou být umístěny na Stránkách. Výsledkem rozumíme jakýkoli výsledek jakékoli povahy, jakož i ten, jehož výskyt způsobuje hmotné ztráty Zákazníka, morální újmu a jiné negativní projevy.

2.11. Postup při provádění transakcí na dálku, práva a povinnosti smluvních stran, jakož i třetích osob, zvláštní požadavky na procesy interakce mezi smluvními stranami a návrh reklamních platforem upravuje zákon - zákon č. Federace "O reklamě", Pravidla pro provádění transakcí na dálku, schválená nařízením vlády č. 612 ze dne 27.09.2007, jakož i dalšími předpisy a touto Smlouvou.

3. Práva a povinnosti Inzerenta

3.1. Inzerent je povinen nabídnout Klientovi služby doručení zboží poštou nebo přepravou s uvedením způsobu doručení a použitého způsobu dopravy.

3.2. Inzerent je povinen informovat klienta o nutnosti využití kvalifikovaných specialistů pro připojení, seřízení a zprovoznění technicky složitého zboží, které dle technických požadavků nelze uvést do provozu bez účasti příslušných specialistů. .

3.3. Inzerent nemá právo provádět za úplatu vícepráce (poskytování služeb) bez souhlasu zadavatele.

3.4. Inzerent je povinen poskytnout klientovi informace o hlavních spotřebitelských vlastnostech zboží a adresu (umístění) inzerenta, místo výroby zboží, úplnou značku (název) inzerenta, cenu a podmínky. nákupu zboží, jeho dodání, životnosti, expirace a záruční doby, příkazu k úhradě zboží, jakož i doby, po kterou platí nabídka na uzavření smlouvy.

3.5. Inzerent je povinen při dodání zboží zákazníkovi písemně sdělit následující informace (u dováženého zboží - v ruštině):

3.5.1. název technických předpisů nebo jiné označení stanovené právními předpisy Ruské federace o technických předpisech s uvedením povinného potvrzení shody výrobků;

3.5.2. informace o hlavních spotřebitelských vlastnostech zboží (práce, služby) a ve vztahu k potravinám - informace o složení (včetně názvu potravinářských přídatných látek, biologicky aktivních přídatných látek používaných při výrobě potravinářských výrobků, údaje o přítomnosti složek v potravinách produkty získané s použitím geneticky modifikovaných organismů), nutriční hodnotu, účel, podmínky použití a skladování potravin, způsoby přípravy hotových jídel, hmotnost (objem), datum a místo výroby a balení (balení) potravin, jakož i jako informace o kontraindikacích jeho použití u některých onemocnění;

3.5.3. cena v rublech a podmínky nákupu zboží (výkon práce, poskytování služeb);

3.5.4. informace o záruční době, je-li stanovena;

3.5.5. pravidla a podmínky pro efektivní a bezpečné používání zboží;

3.5.6. informace o době použitelnosti nebo trvanlivosti produktů, jakož i informace o nezbytných úkonech Zákazníka po stanovené době a možných následcích, pokud tyto úkony nebudou provedeny, pokud produkty po uplynutí stanovené doby představují ohrožení života. zdraví a majetku zákazníka nebo se stanou nevhodnými pro zamýšlené použití;

3.5.7. místo (adresa), značka (název) výrobce (inzerenta), místo (adresa) organizace (organizací) oprávněné výrobcem (inzerentem) přijímat reklamace zákazníků a provádět opravy a údržbu zboží, u dováženého zboží - název země původu zboží;

(viz text v předchozím vydání)

3.5.8. informace o povinném potvrzení o shodě zboží (služby) s povinnými požadavky zajišťujícími jejich bezpečnost pro život, zdraví Zákazníka, životní prostředí a předcházení škodám na majetku Zákazníka v souladu s právními předpisy ;

3.5.9. informace o pravidlech prodeje zboží (výkon práce, poskytování služeb);

3.5.10. údaje o konkrétní osobě, která bude práci provádět (poskytovat službu) a údaje o ní, je-li to podle povahy práce (služby) důležité;

3.5.11 informace o energetické účinnosti zboží, pro které je požadavek na dostupnost takových informací stanoven v souladu s legislativou o úsporách energie a zvyšování energetické účinnosti.

3.6. Inzerent je povinen sdělit Zákazníkovi informaci, zda byl Zákazníkem zakoupený produkt používán nebo na něm byla odstraněna vada (nedostatky).

3.7. Inzerent je povinen informovat Zákazníka o produktu, včetně jeho provozních podmínek a skladovacího řádu, který je Zákazníkovi předložen nalepením na produkt, na elektronickém nosiči připojeném k produktu, na produktu samotném (na elektronickém karty přiložené uvnitř výrobku v sekci menu), na nádobě, na obalu, na etiketě, v technické dokumentaci nebo jiným způsobem stanoveným legislativou .

3.8. Inzerent je povinen informovat Zákazníka o době platnosti nabídky prodeje zboží/služeb na Stránkách.

3.9. Inzerent má právo přijmout i odmítnout nabídku Klienta na zaslání zboží poštou na adresu „Na vyžádání“.

3.10. Inzerent je povinen zajistit důvěrnost osobních údajů Klienta v souladu s právními předpisy o osobních údajích.

3.11. Inzerent poskytuje objednateli katalogy, brožury, letáky, fotografie nebo jiný informativní materiál obsahující úplné, spolehlivé a dostupné informace charakterizující nabízený produkt.

3.12. Odmítne-li Objednatel zboží, je Inzerent povinen vrátit mu částku zaplacenou Objednatelem v souladu se Smlouvou, s výjimkou nákladů Inzerenta na dodání zboží vráceného Klientem, a to nejpozději do 10 dnů ode dne. datum předložení souvisejícího požadavku zákazníkem.

3.13. Je-li Smlouva uzavřena s podmínkou dodání zboží objednateli, je objednatel povinen dodat zboží na místo určené objednatelem ve lhůtě stanovené smlouvou, a je-li místem dodání zboží Klientem neuvedené, dále do místa jeho bydliště.

3.14. Objednatel je povinen předat zboží Zákazníkovi způsobem a v termínech uvedených ve Smlouvě.

3.15. Inzerent je povinen předat Objednateli zboží, které kvalitou odpovídá Smlouvě a informacím poskytnutým Objednateli při uzavření Smlouvy, jakož i údajům, které mu byly sděleny při převodu zboží (v technickou dokumentaci přiloženou ke zboží, na štítcích, na dobírku nebo jiným způsobem předpokládaným pro určité druhy zboží).

3.16. Pokud byl Inzerent na konci Smlouvy Zákazníkem informován o konkrétních účelech koupě zboží, je Inzerent povinen předat Zákazníkovi zboží vhodné k použití v souladu s těmito účely.

3.17. Náklady na vrácení částky uhrazené Objednatelem v souladu se Smlouvou nese Inzerent.

3.18. Platba za zboží Zákazníkem převodem peněžních prostředků na účet třetí osoby uvedený Inzerentem nezbavuje Inzerenta povinnosti vrátit částku zaplacenou Zákazníkem v případě, že Zákazník vrátí zboží v odpovídající i nevyhovující kvalitě.

3.19. Zveřejněním informací na stránkách, ať už osobně nebo jejich svěřením třetím osobám, včetně Správce stránek, Inzerent zaručuje, že má právo zveřejněné materiály publikovat a používat a je nezávisle odpovědný za porušení autorských práv třetích osob.

4. Práva a povinnosti Zákazníka

4.1. Klient má právo odmítnout zboží kdykoliv před jeho převodem a po převodu zboží - do 7 dnů.

4.2. Zákazník má právo odmítnout zboží do 3 měsíců ode dne dodání zboží, pokud mu v době dodání zboží nebyla poskytnuta písemná informace o způsobu a termínu vrácení zboží v přiměřené kvalitě. zboží.

4.3. Vrácení zboží v dobré kvalitě je možné, pokud je zachována jeho prezentace, spotřebitelské vlastnosti, jakož i doklad potvrzující skutečnost a podmínky nákupu uvedeného zboží. Nepřítomnost Klienta na tomto dokumentu nezbavuje Klienta možnosti odkázat na další doklady o nákupu zboží u tohoto Inzerenta.

4.4. Zákazník nemá právo odmítnout produkt vhodné kvality, který má individuálně definované vlastnosti, pokud určený produkt může používat pouze zákazník, který jej zakoupil.

4.5. Zákazník je povinen uhradit náklady na služby dodání zboží, pokud bylo zboží dodáno ve lhůtách stanovených Smlouvou, ale zboží nebylo předáno Zákazníkovi jeho vinou, následná dodávka se uskutečňuje za nových dohodnutých podmínek. s inzerentem

4.6. Pokud je zboží předáno Zákazníkovi v rozporu s podmínkami Smlouvy s ohledem na množství, sortiment, kvalitu, kompletnost, balení a (nebo) balení zboží, může Zákazník toto porušení oznámit Inzerentovi nejpozději do 20 dnů po obdržení zboží.

4.7. Jsou-li na zboží zjištěny vady, pro které nejsou stanoveny záruční doby nebo lhůty, má zákazník právo uplatnit vady zboží v přiměřené lhůtě, v každém případě však do 2 let ode dne jejího převod na Zákazníka, pokud předpis nebo Smlouva předpokládá více podmínek.

4.8. Zákazník má právo reklamovat vady produktů u Inzerenta, pokud byly zjištěny v záruční době nebo uplynutí doby platnosti.

4.9. Zákazník, kterému bylo prodáno zboží v nevyhovující kvalitě, pokud se Inzerent nedohodne jinak, má právo dle své volby požadovat:

а) bezplatné odstranění vad zboží nebo náhrada nákladů na jejich nápravu Zákazníkem nebo třetími osobami;

б) poměrné snížení kupní ceny;

в) výměna za produkt podobné značky (model, článek) nebo za stejný produkt jiné značky (model, článek) s relativním přepočtem kupní ceny. Zároveň s ohledem na technicky složité a drahé zboží podléhají takové požadavky Zákazníka v případě výrazných nedostatků uspokojení.

4.10. Zákazník namísto předložení požadavků podle čl. 4.9 této Smlouvy, má právo odmítnout plnění Smlouvy a požadovat vrácení částky zaplacené za zakoupené zboží. Na žádost Inzerenta a na jeho náklady je Zákazník povinen vrátit vadné zboží.

4.11. Zákazník má právo požadovat plnou náhradu ztrát, které mu vznikly v důsledku prodeje zboží nedostatečné kvality. Ztráty jsou hrazeny v rámci podmínek stanovených zákonem „O ochraně práv spotřebitele“ tak, aby byly splněny příslušné požadavky Klienta.

4.12. Zákazník má právo odmítnout plnění smlouvy a požadovat náhradu škody způsobené odmítnutím převodu zboží ze strany inzerenta.

4.13. Absence dokladu potvrzujícího skutečnost a podmínky koupě zboží při vrácení zboží nevyhovující kvality nezbavuje Klienta možnosti odkázat na jiný doklad o koupi zboží u Inzerenta.

4.14. Odmítnutí či obcházení vystavení faktury či listiny ze strany zadavatele nezbavuje objednatele práva požadovat vrácení zboží a (nebo) vrácení částky zaplacené objednatelem podle Smlouvy.

4.15. Objednatel má právo odmítnout úhradu dodatečných prací (služeb) neupravených ve Smlouvě a v případě jejich úhrady má Objednatel právo požadovat po Inzerentovi vrácení zaplacené částky nad rámec stanoveného. množství.

4.16. Analogicky s pokyny v článku 4.16. této Smlouvy se Zákazník zavazuje jednat v případě využití výsledků duševního vlastnictví náležejících třetí osobě. Způsob a postup implementace je specifikován v procesu jednání s držitelem autorských práv k materiálům.

5. Odpovědnost strana

5.1. Síť CPA neodpovídá za jednání Zákazníka, které mělo za následek porušení práv třetích osob, s výjimkou případů definovaných aktuální legislativou ze dne .

5.2. CPA Network neodpovídá za obsah informací zveřejněných Inzerentem a/nebo Klientem.

5.3. Síť CPA nenese odpovědnost za obsah zákaznických recenzí stránek. Zákaznické recenze stránek jsou subjektivní názory jejich autorů a v žádném případě nejsou zamýšleny jako objektivní. Nemusí se shodovat s veřejným míněním a nemusí odpovídat realitě.

5.4. Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí osobních údajů přijímá síť SRA výhradně na základě žádosti zaslané subjektem sítě SRA postupem stanoveným platnou legislativou.

5.5. Síť CPA má právo nereagovat na dotazy, odvolání a dopisy, které neobsahují údaje žadatele (celé jméno, kontaktní údaje).

5.6. Síť CPA není odpovědná za registrační údaje, které byly specifikovány Zákazníkem při interakci s informačním polem Stránky.

5.7. Síť CPA má právo bezdůvodně omezit nebo zablokovat přístup Zákazníka (i bez registrace) na Stránku s částečným nebo úplným smazáním informací, které Zákazník na Stránku zadal. Síť CPA se zavazuje vzít v úvahu reklamaci, provedenou postupem podle čl. 5 smlouvy, a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne převzetí.

6. Postup řešení sporí

6.1. V případě zjištění informací zveřejněných na Stránce, které obsahují výsledky duševního vlastnictví patřící třetím stranám, je vlastník autorských práv povinen:

6.1.1. Podejte stížnost s uvedením věcných a regulačních důvodů, které umožňují síti SRA předat informace osobě porušující autorská práva nebo odstranit informace z veřejného přístupu.

6.1.2. K nároku přiložte doklad o originalitě výsledku duševního vlastnictví (originál kopie, další dokumenty potvrzující vlastnictví předmětu chráněného autorským právem).

6.1.3. Zašlete balík dokumentů uvedený v bodech 6.1.1., 6.1.2. této smlouvy na e-mailovou adresu.

7. Jiné podmínky

7.1. Veškeré případné situace, spory vyplývající ze vztahu mezi Klientem a Inzerentem, jakož i mezi Klientem, Inzerentem a sítí CPA, neupravené touto Smlouvou, jsou řešeny postupem stanoveným normami aktuální legislativy. . z .

7.2. Strany této smlouvy si jsou vědomy rozsahu práv a povinností vyplývajících ze vztahu osob podle této smlouvy a jsou si plně vědomy svého jednání, přičemž chápou právní povahu důsledků takového jednání, v celém rozsahu. .

7.3. Nečinnost sítě SRA v případě porušení ustanovení Smlouvy kterýmkoli Zákazníkem nezbavuje síť SRA práva následně přijímat vhodná opatření k ochraně svých zájmů a k ochraně práv chráněných zákonem. .